Verkoopvoorwaarden

 

PRINCIPES

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en prestaties. Alleen het feit dat de klant onderhandelt met ons, impliceert dat hij deze voorwaarden aanvaardt en dat hij volledig afstand doet van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, die in geen geval van toepassing kunnen zijn.

AANBOD EN DOCUMENTATIE

Onze offertes, studies, projecten, bestekken, plannen, tekeningen, technische inlichtingen, enz., worden louter indicatief gegeven. Alles blijft steeds onze eigendom en kan nooit worden gebruikt, uitgevoerd of doorgegeven aan derden zonder onze schriftelijke toestemming.

BEVESTIGING

Wij zijn niet gebonden door onze offertes, noch door de bestelling van de klant. Een mondelinge bestelling moet binnen acht dagen schriftelijk worden bevestigd. Het contract wordt pas beschouwd als definitief ten aanzien van ons na en mits verzending van onze schriftelijke aanvaarding waarin de bestelling definitief wordt bevestigd.

Onze firma kan pas worden beschouwd als zijnde gebonden vanaf de datum van die bevestiging, en alleen door die bevestiging.

PRIJZEN EN TERMIJN

Onze prijzen moeten worden begrepen als voor levering in onze fabrieken op de overeengekomen datum. Bij uitstel van die datum kunnen wij van rechtswege de prijzen hanteren, die van kracht zijn op de nieuwe datum. Wanneer het contract deelleveringen voorziet, worden de prijzen louter indicatief gegeven en dan gelden de prijzen die van kracht zijn op het ogenblik van de levering. Elke taks of belasting die verschuldigd is bovenop onze prijzen, is steeds ten laste van de koper.

Onze leveringstermijnen gelden als een middelenverbintenis, en niet als een resultaatsverbintenis. Het verplicht ons enkel om te doen wat normaliter in ons vermogen ligt om deze termijnen te respecteren. Eventuele overschrijdingen van termijnen door ons kunnen in geen geval een annulering van de bestelling door de klant rechtvaardigen, noch aanleiding geven tot gelijk welke schadevergoeding. Gedeeltelijke leveringen zijn steeds mogelijk.

Onze prijzen en leveringstermijnen zijn vastgelegd in functie van de gekende conjuncturele omstandigheden en zijn afhankelijk van het behoud ervan. Elke nieuwe reglementering of conjuncturele wijziging die invloed zou hebben op onze prijzen of de consistentie van onze leveringen, stelt ons in staat om de aanvankelijk voorziene prijzen en termijnen van rechtswege overeenkomstig te wijzigen.

In geval van voorwaarden of omstandigheden zoals bijvoorbeeld oorlog, oproer, staking, lock-out, schorsing of vertraging van de bevoorrading, enzovoort, worden onze leveringstermijnen van rechtswege opgeschort en verlengd totdat de situatie terug normaal is, onverminderd prijsherzieningen.

Indien deze voorwaarden of omstandigheden worden verlengd of het ons onmogelijk maken om onze verbintenissen na te komen, hebben wij het recht om het contract definitief op te zeggen, zonder dat de klant enige schadevergoeding of klacht kan doen gelden ten aanzien van ons.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het goed blijft eigendom van de verkoper totdat de prijs volledig is betaald.

ONTBINDING

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, of in geval van beslaglegging, vereffening, concordaat, faillissement, kunnen wij het contract beschouwen als van rechtswege ontbonden, zonder aanmaning, en dan kunnen wij het goed opeisen op kosten en risico‘s van de koper en de ontvangen voorschotten behouden bij wijze van schadevergoeding.

BETALING

Er kan geen enkele inhouding of aftrek worden uitgevoerd door de klant onder gelijk welk voorwendsel. Eventuele klachten schorten de opeisbaarheid van onze facturen niet op. Elke klacht moet ons schriftelijk binnen 8 (acht) dagen na de facturering worden meegedeeld. Na die termijn worden de facturen beschouwd als onherroepelijk aanvaard.

Tenzij iets speciaal is overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar 30 (dertig) dagen einde maand. In alle gevallen leveren ze van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op, vanaf onze factuurdatum tot de dag van de effectieve betaling, en dit tegen het tarief van 25 % per jaar.

Uitzonderlijk wordt deze interest evenwel niet gevorderd voor onze facturen waarvan de betaling plaatsvindt uiterlijk binnen 8 (acht) dagen nadat ze opeisbaar zijn geworden.

De niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag laat ons toe om de lopende bestellingen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op te schorten.

Bovendien verbindt de klant zich ertoe, in geval van niet-betaling op de vervaldag, naast de hoofdsom en de interesten, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als schadevergoeding voor de verstoring van onze diensten, onze administratieve kosten, onze banklasten enz. een forfaitair vastgelegde vergoeding van 25 % van de onbetaalde bedragen te betalen, met een minimum van € 100.

De wissels of termijnbepalingen die wij zouden trekken, voeren geen schuldvernieuwing, noch afwijking van de voorstaande bepalingen door, en deze algemene voorwaarden blijven volledig van toepassing.

RISICO-OVERDRACHT - OPHALING

Ongeacht de omstandigheden wordt onze leveringsplicht beschouwd als volledig vervuld, vanaf het ogenblik dat onze leveringen van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn overgedragen in hoofde van de klant, zodra dat goed te zijner beschikking is gesteld in onze fabrieken, ook wanneer wij instaan voor het vervoer.

Indien om een of andere reden, zelfs in geval van overmacht, de klant de goederen niet onmiddellijk ophaalt, hebben wij de mogelijkheid om ze te bewaren zoals het ons past, op gelijk welke plaats, op zijn kosten en risico‘s.

In elke hypothese, zelfs in geval van franco verzending, reizen de goederen op kosten en risico‘s van de klant, die de nodige instructies moet geven, het goed moet controleren bij aankomst en desgevallend alle formaliteiten moet vervullen om zijn rechten te beschermen.

KLACHTEN EN GARANTIE

Elke klacht moet ons schriftelijk binnen 8 dagen na de levering worden overgemaakt. Na die termijn kan geen enkele klacht meer worden aanvaard, tenzij en uitsluitend vastgelegd door de garantievoorwaarden. In alle gevallen:

  1. zijn onze leveringen enkel gewaarborgd tegen de gebreken die hun werking ernstig aantasten en die aan het licht komen tijdens de gedekte periode vanaf de levering.
  2. Voor wat niet door ons is geproduceerd, zijn de duur en omvang van onze garantie steeds beperkt tot datgene wat is vastgelegd door de fabrikant.
  3. Onze garantie bestaat uitsluitend uit de herstelling of, indien wij dat verkiezen, de vervanging van de defecte onderdelen. Het werk kan enkel door ons worden uitgevoerd en volgens de middelen van onze keuze, binnen de termijn die wij daarvoor nodig hebben. De vervangen onderdelen worden onze eigendom. Alle port-, douane-, demontage-, hermontage- en andere kosten, welke ook, zijn steeds ten laste van de klant.
  4. De toepassing van de garantie kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoedingen, noch tot een terugname of gelijk welke terugbetaling. Ze kan evenmin de duur verlengen of de limieten wijzigen.

Algemeen geven onze interventies, revisies en herstellingen geen aanleiding tot deze garantie, die enkel betrekking heeft op onze nieuwe leveringen en de eventuele montages die er betrekking op hebben.

TERUGZENDING

Elke terugzending van goederen wordt aanvaard, indien wij ze ontvangen:

  • franco fabriek
  • in hun eventueel originele verpakking
  • in een staat die geschikt is voor doorverkoop
  • na voorafgaand akkoord van ons.

Terugzendingen moeten het nummer en de datum van de overeenkomstige factuur vermelden.

RECHTSGEBIED

Elke betwisting van gelijk welke aard, als verweerder of als eiser, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Doornik. In alle gevallen, is enkel het Belgische recht van toepassing.